Kunstwerken

Inventarisatie en inspectie

Het beheer en onderhoud van kunstwerken is vooral uitdagend door de grote diversiteit van de objecten. Een brug of een duiker vergt nu eenmaal een geheel andere benadering dan een kademuur of een trap. Materiaal, leeftijd, toepassing, bereikbaarheid en risico’s bepalen per object wat de onderhoudsbehoefte is.

Om beheer en onderhoud efficiënt en effectief te kunnen plannen is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de locatie en conditie van uw kunstwerken.

Inspectrum helpt u met gedegen inventarisaties en inspecties, die wij in nauwe samenwerking met u uitvoeren. Met onze bevindingen kunt u een betrouwbare beheerplannen en onderhoudsbudgetten opstellen.

Inventarisatie 

De meeste gemeenten hebben een redelijk inzicht in het aantal en type kunstwerken dat zich binnen de gemeentegrenzen bevindt. De exacte locaties van kunstwerken op de gemeentelijke basiskaart zijn echter vaak niet bekend.

Inspectrum helpt graag bij het verfijnen en completeren van uw kunstwerkenoverzicht door een nauwkeurige inventarisatie. Samen met u bepalen we vooraf welke gegevens we van elk kunstwerk vastleggen. Dat kan zich beperken tot locatie, type kunstwerk en materiaal. Vaak blijkt het echter nodig om meer details vast te leggen en bestaat de wens om over overzichtsfoto’s te beschikken. Uw wensen en eisen leggen we vast in een plan van aanpak. Onze inspecteur meten en beschrijven de kunstwerken, en slaan de informatie direct digitaal op in hun pencomputers, gekoppeld aan de digitale basiskaart van uw gemeente.

Inspectie

Naast de kwantitatieve gegevens heeft u ook behoefte aan gegevens over de kwaliteit van de kunstwerken. Deze gegevens helpen u bij het vaststellen van de onderhouds- behoefte en –planning. Ook op dit onderdeel werken we nauw met u samen om precies die gegevens te verzamelen die u nodig heeft voor professioneel beheer van de kunstwerken. Het startpunt is over het algemeen een globale inspectie, waarbij we alleen aangeven of een kunstwerk in goede, matige of slechte conditie is. Op de kunstwerken die in slechte (of matige) conditie zijn voeren we nog een verdere uitgebreide inspectie uit. Daarbij maken we een conditierapport van elk kunstwerk met een overzichtsfoto, schadefoto’s en een beschrijving van het kunstwerk en van de specifieke schades die we hebben waargenomen.

Zijn risico’s helder?

Bij de bouw van de meeste kunstwerken is veel informatie vastgelegd. Echetr de wijze waarop dat is gebeurd, of de plaats waar, verschilt van kunstwerk tot kunstwerk.

Daardoor kan het gebeuren dat sommige risico’s niet in beeld zijn of niet op tijd worden gesignaleerd. Het is bovendien maar de vraag of nieuwe wet- en regelgeving heeft geresulteerd in een update van de informatie. Het niet erkennen van risico’s heeft gevolgen voor het al dan niet inplannen van onderhoudsactiviteiten.

Dit alles staat nog los van de intrinsieke behoefte van beheerders om hun assets structureel te beheren en te onderhouden. Bij voorkeur zo efficiënt en effectief mogelijk. Integrale benadering van de assetportefeuille en van de soorten onderhoudswerkzaamheden kan daarbij van dienst zijn.

Overdracht van gegevens

De inspecteur van Inspectrum legt alle kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de kunstwerken in uw gemeente, inclusief fotomateriaal, in één werkgang direct vast in zijn computer, met uw of onze eigen inspectiemodule.

Na afloop van de inspecties, of desgewenst tussentijds, leveren we alle verzamelde gegevens op in het door u gewenste formaat. U verwerkt de gegevens en vanaf dat moment hebben uw medewerkers een volledig overzicht van de geïnventariseerde en geïnspecteerde gegevens van alle kunstwerken in uw gemeenten.

Methodiek

Voor het inspecteren van kunstwerken kunnen we slechts beperkt gebruik maken van de CROW-245 methodiek (Kwaliteitscatalogus openbare ruimte).  Deze is vooral gericht op esthetische aspecten van objecten. Inspectrum heeft ruime ervaring met het inspecteren van kunstwerken en adviseert u graag welke aspecten van belang zijn om op te nemen. Samen met u bepalen wij per type kunstwerk waar we op letten tijdens de inspectie en hoe we dat voor u vastleggen. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden houden wij u via ons servicenet op de hoogte van de voortgang en onze bevindingen. Eventuele bijzonderheden of situaties die direct gevaar opleveren brengen onze inspecteurs direct onder uw aandacht.

De voordelen op een rij:

– Altijd een up to date overzicht van uw kunstwerken

-Efficiente werkwijze: we verzamelen kwantitatieve, kwalitatieve en geografische gegevens in een werkgang

-U bepaalt: wij verzamelen precies die gegevens die u nodig heeft voor optimaal beheer

-Alle informatie direct digitaal beschikbaar

-U heeft beter inzicht in de risico’s

-Open werkwijze en communicatie

-Gegarandeerde kwaliteit

Ik heb een andere vraag